Uslovi i pravila učestvovanja

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ime panela

Ime web panela je »JAZNAM« (u nastavku: panel).

 

1.2. Administrator panela

Vlasnik i administrator panela JaZnam je kompanija za marketinško savjetovanje i istraživanje VALICON d.o.o. (u nastavku: administrator).

 

1.3. Član panela

Član panela (u nastavku: član) je svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje se slaže sa navedenim Uslovima i pravilima učestvovanja na panelu.

 

1.4. Pravna valjanost

Odnosom člana i administratora upravlja trenutno važeća verzija Uslova i pravila učestvovanja, uvijek dostupna na web stranicama panela. U slučaju da se Uslovi i pravila učestvovanja promjene, administrator će člana obavijestiti putem elektronske pošte. Ako se član, nakon što ga administrator obavijesti o promjeni Uslova i pravila učestvovanja, pismeno preko elektronske pošte (e-mail) ne odjavi sa web panela u roku od osam dana, smatraće se da je pročitao promenjene Uslove i pravila učestvovanja i da se sa njima slaže.

 

2. ČLANSTVO U PANELU

2.1. Ko sve može biti član panela

Na panel se može prijaviti svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje se slaže sa navedenim Uslovima i pravilima učestvovanja na panelu.

 

2.2. Zaštita privatnosti

Zaštita ličnih podataka članova je prioritet administratora. Administrator upotrebljava sva raspoloživa sredstva i mogućnosti kako bi se osigurala efikasna zaštita ličnih podataka.

Prije nego što potvrdite da se slažete sa Uslovima i pravilima učestvovanja, molimo pročitajte Izjavu o zaštiti podataka.

Član može zahtijevati informacije kojima raspolaže administrator direktno od administratora. Član može dodati svoje podatke svom korisničkom profilu ili ih ažurirati. Član može pristupiti svom korisničkom profilu preko linka u pozivu za anketu ili na stranici Moj profil.


2.3. Višestruko članstvo

Svako fizičko lice može imati samo jedan korisnički profil. Svaka zloupotreba biće kažnjena isključenjem sa panela.

 

2.4. Odgovornost člana

Član se obavezuje da će, u svim oblicima istraživanja u kojima će učestvovati, davati tačne, smislene i relevantne odgovore. Član se obavezuje i da će upitnik popunjavati samostalno, bez uticaja i komentarisanja drugih ljudi.

Takođe se obavezuje da će se (ukoliko želi da ostane aktivan član) odazvati na najmanje polovinu poziva za anketu u za to određenom roku, koji će biti objavljen u pozivu.

Sve ankete koje budu ispunjene nakon zadatog roka, administrator će odbaciti.

Član se obavezuje da sadržaj upitnika neće otkriti trećim licima.

 

2.5. Prijava na panel panel

Član panela se prijavljuje u dvije faze. Prva faza prijave odvija se na stranici web panela ili preko regrutacijskog linka prijatelja, gdje je potrebno unijeti svoju adresu elektronske pošte (e-mail). Zatim, kada je član upisao adresu elektronske pošte i potvrdio prijavu, primiti će elektronsku poruku (e-mail) sa aktivacijskim linkom koji vodi do konačne registracije na panel (druga faza prijave). Klikom na taj link član je upisan na web panel i istovremeno pristaje na Uslove i pravila učestvovanja na panelu JaZnam.

 

2.6. Isključenje i odjava sa panela

Administrator će člana izbrisati iz baze članova:

1. ako je član neaktivan (za „neaktivan član“ pogledaj tačku 2.8),

2. ako je član neodgovoran (za „neodgovoran član“ pogledaj tačku 2.9),

3. ako je član nedostupan ili ako njegova adresa elektronske pošte (e-mail) nije validna,

4. ako član koristi više korisničkih profila za učestvovanje na panelu,

5. ako se član prema administratoru ili prema ostalim članovima odnosi sa nepoštovanjem,

6. ako član sam prekine svoje članstvo u bilo koje vrijeme (pogledaj tačku 2.10).

 

2.7. Korisnički profil

U okviru korisničkog profila korisnika sakupljaju se socio-demografski podaci, pomoću kojih se biraju odgovarajući članovi za potrebno istraživanje. Član je dužan da korisničke podatke (profil) uredno ažurira. Svakom članu je pristup korisničkom profilu dostupan preko linka koji će dobiti u pozivu za anketu ili na stranici Moj profil.

 

2.8. Neaktivan član

Svaki član će u tekućoj kalendarskoj godini dobiti nekoliko poziva za anketu. Ukoliko se član ne odazove na najmanje polovinu poziva za anketu, smatra se neaktivnim. U tom slučaju, administrator ima pravo da ga izbriše iz baze članova panela.

 

2.9. Neodgovoran član

Svaki neodgovoran član je onaj koji:

1. omogućava drugim osobama da koriste njegov korisnički profil,

2. daje netačne, nevažne i irelevantne odgovore u anketi,

3. administratora  redovno ne obavještava o promjeni podataka korisničkog profila.

4. Administrator ima pravo da izbriše svakog neodgovornog člana.

5. Sadržaj upitnika otkrije trećim licima (sadržaj upitnika i/ili vizuelno javno otkrije odn. objavi).

 

2.10. Prekid članstva u panelu

Član može prekinuti svoje članstvo na panelu kad god poželi. Član prekida članstvo otvaranjem linka "odjava" koji je dostupan u pozivu za anketu ili prilikom pristupa svojim profil podacima.

Nakon slanja zahtjeva za prekid članstva, administrator će izbrisati sve lične podatke o članu, osim onih koje mora da zadrži. Također, prekidom članstva član panela JaZnam gubi sve do tada neiskorištene JaZnam bodove.

 

2.11. Brisanje člana panela

Do brisanja člana panela dolazi u slučaju kada administrator utvrdi kršenje pravila učestvovanja u skladu sa tačkom 2.6. Član će o brisanju biti obaviješten putem elektronske pošte (e-mail) ili obične pošte, ako elektronska adresa nije validna. Administrator nakon brisanja člana, briše i sve lične podatke člana (osim onih koje mora da zadrži na temelju zakonske odredbe), uključujući i JaZnam bodove.

 

3. UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU

3.1. Vrsta istraživanja

Svaki član ima mogućnost da odabere određene vrste istraživanja u kojima želi da učestvuje.

Član može učestvovati u sljedećim vrstama istraživanja:

 

Online istraživanja (preko web panela, za koja dobija JaZnam bodove):

1. Klasični anketni upitnici

2. Fokus grupe

3. Dubinski intervjui

Ostali oblici istraživanja (za koja ne dobija JaZnam bodove, već je način plaćanja naveden u pozivu za anketu):

1. Terenska istraživanja

2. Mystery shopping (tajna kupovina)

3. Fokus grupe

4. Dubinski intervjui

5. PGM – odabir najbolje marke

6. Telefonska istraživanja

Druga istraživanja koja će članu biti ponuđena putem panela.

 

3.2. Poziv za anketu

Svaki član koji je izabran za učestvovanje u anketi biće o tome obaviješten putem elektronske pošte (e-mail). U slučaju posebnih, zahtjevnijih istraživanja, naknadno će biti obaviješten i putem telefona.

Vrsta i broj poziva za ankete koje će član dobiti zavise od podataka koje je naveo. Član nema pravo na minimalan broj poziva za učestvovanje u istraživanju. Administrator će se na najbolji mogući način potruditi da svi članovi panela dobiju podjednak broj poziva za ankete.

 

3.3. Povjerljivost podataka

Član se obavezuje da će sve informacije o istraživanju, projektu, naručiocu istraživanja, upitniku ili drugim istraživačkim aktivnostima administratora, koje stekne putem istraživanja, držati strogo povjerljivim i da ih neće odavati drugim osobama.

Administrator se obavezuje da će sve dobijene informacije (lične podatke, odgovore članova panela, transkripte fokus grupa,...) koristiti isključivo u istraživačke svrhe i da ih neće prosljeđivati drugim osobama.

 

4.NAGRAĐIVANJE ZA ONLINE ISTRAŽIVANJE

4.1. Pravo na nagradu

Na web panelu JaZnam postoje online istraživanja u kojima član dobija JaZnam bodove (u nastavku: nagradna istraživanja). Broj bodova koji se može dobiti popunjavanjem određene ankete zavisi od dužine ankete i biće označen u pozivu za anketu, koji će član dobiti putem elektronske pošte (e-mail).

Samo članovi koji učestvuju u online istraživanjima, pri tom ispunjavaju određene uslove iz uvodnih pitanja, i koji do kraja popune upitnik, imaju pravo na dobijanje JaZnam bodova.

Ako član ne zadovoljava uslove za učestvovanje u određenom istraživanju, anketa će biti završena nakon nekoliko uvodnih pitanja. U tom slučaju, član nema pravo na dobijanje JaZnam bodova, osim ako je u pozivu za anketu naznačeno drugačije.

Poklanjamo Vam dodatnih 10 bodova za svaku anketu koju popuni 'prijatelj' koji se na panel prijavi preko Vašeg regrutacijskog linka koji smo Vam poslali na e-mail prilikom prijave, a kasnije ćemo Vam ga slati u svakom pozivu za učestvovanje u istraživanju. Pravo na dodatne bodove imate tokom prve 4 godine članstva Vašeg 'prijatelja' (važi za prijatelje učlanjene poslije 10. juna 2014. godine).

Ukoliko je 'prijatelj' poslije prvih selekcionih pitanja u anketi dobio poruku da nije odgovarajući ispitanik ili anketu nije popunio do kraja, anketa se ne smatra popunjenom i u tom slučaju nećete dobiti dodatne bodove.

 

4.2. Način nagrađivanja – online istraživanje

Član će za svako učestvovanje u online istraživanju, u kojem ispuni određene uslove, dobiti Ja Znam bodove (tačka 4.1., drugi i treći paragraf). Broj JaZnam bodova koje član dobije za učestvovanje u nagradnom istraživanju biće određen za svako istraživanje posebno, i biće naveden u svakom pozivu za istraživanje. JaZnam bodovi se ne mogu prenijeti na drugog člana panela.

Član panela može JaZnam bodove tri puta godišnje unovčiti (za minimalan iznos od 30 KM) ili ih zamijeniti za vaučere (vrijednosne bonove).

 

5. NAGRAĐIVANJE ZA DRUGE OBLIKE ISTRAŽIVANJA

5.1. Način nagrađivanja za sve ostale oblike istraživanja, koja nisu online istraživanja (tačka 3.1.), biće određen za svako istraživanje posebno.

Član će o načinu nagrađivanja u ostalim oblicima istraživanja biti obaviješten u pozivu za učestvovanje u istraživanju.

 

6. KONAČNE ODREDBE

Član i administrator će sve moguće sporove, koji proizlaze iz ovog ugovora, najprije pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko sporazumno rješenje nije moguće, rješenje spora određuje nadležni sud u Sarajevu.

 

 

Pristup podacima na profilu

Brza anketa

Kako ocenjujete izgled web stranice JaZnam?